Vaša pitanja, naši odgovori

Poštovani,postoji li propis koji reguliše postupanje sa pismenim pritužbama ili upitima korisnika usluga Zavoda za zdravstveno osiguranje?Srdačan pozdrav,

Poštovani, U vezi sa vašim upitom, obavještavano vas kako slijedi: Odredbama člana 61. Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata, („Sl.novine Federacije BiH“, broj: 40/10), utvrđeno je, da radi osiguranja primjene i praćenja poštivanja prava pacijenata, zdravstvene ustanove dužne su formirati komisiju za prigovore pacijenata (u daljem tekstu:Komisija). Članom 62. Istog zakona utvrđeno je da Komisiju imenuje direktor zdravstvene ustanove. Djelogrug rada Komisije je između ostalog, da: -blagovremeno razmatra prigovore pacijenata i sačinjava izjašnjenja na izjavljene prigovore za direktora zdravstvene ustanove, -vodi evidenciju o vrstama i učestalosti prigovora po organizacionim jedinicama i na nivou cijele zdravstvene ustanove -prati aktivnosti na unapređenju zdravstvene zaštite i poštivanja prava pacijenata na nivou zdravstvene ustanove kao rezultat prigovora, -analizira pohvale i sugestije pacijenata, s ciljem da se postojeća dobra praksa još više afirmiše i razmjenjuje između organizacionih jedinica zdravstvene ustanove Članom 41. istog zakona utvrđeno je, da pacijent kome je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno pacijent koji nije zadovoljan pruženom zdravstvenom uslugom, odnosno postupkom zdravstvenog ili drugog radnika zdravstvene ustanove, može podnijeti prigovor direktoru zdravstvene ustanove odnosno nosiocu odobrenja za privatnu praksu. Prigovor se podnosi neposredno ili pisanim putem. O podnijetom prigovoru pacijenta direktor bez odlaganja pribavlja izjašnjenje komisije za prigovore pacijenta zdravstvene ustanove iz člana 62. ovog zakona, koja utvrđuje sve bitne okolnosti i činjenice iznijete u prigovoru i to najkasnije u roku od tri dana od dana podnijetog prigovora. Izjašnjenje Komisije dostavlja se bez odlaganja direktoru zdravstvene ustanove koji u roku sedam dana od dana podnošenja prigovora, donosi odluku. Takođe, odredbama člana 63. Zakona o zdravstvenom osiguranju, („Sl.novine Federacije BiH“, broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), utvrđeno je, da u postupku rješavanja o pravima iz zdravstvenog osiguranja primjenjuje se Zakon o općem upravnom postupku, ako ovim zakonom nije drugačije uređeno.

Korisni linkovi


Pitanja i odgovori

Novo pitanje    Indeks pitanja